LT EN

Rėmėjai

Informacinis partneris

Partneriai

Organizacijos

Lietuvoje yra nemažai organizacijų, dirbančių tautinių mažumų, migrantų integracijos, lygių galimybių, tarpkultūrinių mainų srityse. Kai kurios susitelkia ties viena etnine grupe, kitos skatina skirtingų kultūrų suartėjimą. „Pasaulio virtuvės“ komanda palaiko prasmingą šių organizacijų veiklą ir skatina kiekvieną, kuriam rūpi, prisidėti prie jų veiklos.

IWAV

IWAV (angl. International Women’s Association of Vilnius, liet. Tarptautinė Vilniaus Moterų Asociacija) – tai nevyriausybinė pelno nesiekianti asociacija, sukurta kaip bendravimo, bendradarbiavimo ir labdaros forumas. Asociacijos veiklą organizuoja savanorės, kurios organizacijos reikalus sprendžia kas mėnesį vykstančiuose tarybos susirinkimuose. Organizacijos bendravimo kalba yra anglų, tačiau jos narės atstovauja įvairias tautybes, įskaitant lietuves, ruses, prancūzes, itales, ispanes, švedes, suomes ir kt.

Shenet

Shenet – veiklių moterų tinklas, 1999 m. įkurtas ir savo veiklą sėkmingai išplėtojęs ne tik Švedijoje, bet ir Lietuvoje bei Šanchajuje. Pasak Shenet įkūrėjos Marijos Forssen, šios bendruomenės tikslas – įkvėpti moteris veiklai, padėti užmegzti naujus ir naudingus ryšius, dalintis patirtimi bei atrasti naujas galimybes. Šį tinklą įkūrusi švedė siekė į verslo pasaulį įnešti daugiau spalvų ir galimybių dalytis žiniomis bei kontaktais. Jos vizija sparčiai plito ir šiuo metu Shenet tinklas Švedijoje jungia daugiau nei 5000 narių ir yra įgyvendinęs daugybę sėkmingų projektų – mados bei meno pristatymų, verslumo skatinimo seminarų. Shenet veikla susidomėjo Lietuvos verslininkės Jolanta Bastienė ir Vaidilutė Eičienė, siekdamos tokią bendruomenę suburti Lietuvoje. Kadangi Švedija šiuo metu yra viena didžiausių investuotojų Lietuvoje ir nemažai Švedijos įmonių turi sąsajų su mūsų rinka, verslininkės gretai atrado daug bendradarbiavimo galimybių ir naudų abiems šalims, vystant tokį tinklą Lietuvoje.

YFU Lietuva

YFU (Youth For Understanding) – tarptautinė organizacija, vykdanti jaunimo mainų programas visame pasaulyje. YFU suteikia galimybę moksleiviams išvykti metams, semestrui ar vasarai mokytis į kitą šalį, o šeimoms – priimti atvykusį moksleivį. Moksleiviai apgyvendinami priimančiosiose šeimose; eina į vietines tos šalies mokyklas ir mokosi priimančiosios šalies kalbos. Tai leidžia jiems pažinti skirtingas kultūras, tapti tolerantiškesniais bei savarankiškesniais. Šeimos, atvėrusios duris, priima naują šeimos narį iš kitos šalies, kur yra kiti papročiai ir kitas požiūris į įvairius dalykus. Jos artimiau susipažįsta su kita kultūra, įgyja naują požiūrį į kasdienį gyvenimą.

Nuo 2000 m. šių tikslų siekia bei tokias pat galimybes suteikia „YFU Lietuva“ programa, kurią Lietuvoje organizuoja ir vykdo Asociacija „Tarptautiniai moksleivių mainai“. Ją įkūrė grupelė studentų, dalyvavusių YFU mainų programoje ir norėjusių tokį patį šansą suteikti kaip galima daugiau vidurinių mokyklų moksleivių. Pastaraisiais metais į įvairiausias pasaulio šalis mokslo metams iš Lietuvos su YFU pagalba išvažiuoja kone 20 moksleivių.

2005 m. pradėta ir atvykstančių moksleivių programa – į Lietuvos šeimas ir mokyklas atvyko, čia gyveno ir mokėsi jau 15 moksleivių iš Vokietijos, Belgijos ir Olandijos.

Baltijos čečėnų bendrija

J. Jasinskio g. 17-1, Vilnius
Tel. (8-5) 249 7556

Lygių galimybių plėtros centras

Viešoji įstaiga Lygių galimybių plėtros centras (LGPC) įkurta 2003m. siekia skatinti lyčių dialogą ir ugdyti visuomenės nepakantumą žmogaus diskriminacijai dėl etniškumo, negalios, seksualinės orientacijos, amžiaus, lytinės orientacijos.

LGPC propaguoja lygybės bei tolerancijos idėjas, inicijuodamas švietėjiškus projektus, kurių tikslas keisti neigiamus stereotipus, skatinti pozityvias permainas visuomenėje, stiprinti valstybinių, savivaldos institucijų, švietimo įstaigų, mokslo ir mokymo institucijų bei nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą, įtvirtinant demokratijos, atvirumo ir pakantumo nuostatas. LGPC darbuotojai organizuoja seminarus, apvalaus stalo diskusijas bei įvairius mokymus, skaito paskaitas daugialypės diskriminacijos temomis, rašo mokslinius straipsnius.

Romų integracijos namai

Švyturio g. 19-66, LT-10212 Vilnius
Tel. +370 603 87130

Romų visuomenės centras

Metalo g. 23a, LT-02190 Vilnius
Tel. / faks. + 370 5 210 41 34

Lietuvos romų bendrija „Čigonų laužas“

Bendrija įregistruota 1997 m. Per visą darbo laikotarpį “Čigonų laužas” aktyviai dalyvavo sprendžiant aktualius romų visuomenės klausimus, aktyviai bendradarbiauja su Vilniaus m. savivaldybe, su Tautinių mažumų ir išeivijos departamentu prie LR Vyriausybės, Lietuvos vaikų fondu.

Lietuvos sakaliukų sąjunga

Lietuvos sakaliukų sąjunga – nevyriausybinė organizacija vaikams ir jaunimui ieško savanorių norinčių padėti nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems vaikams.

Lietuvos vaikų fondas

Lietuvos vaikų fondas, vienas iš viešosios įstaigos “Romų visuomenės centras” steigėjų, rūpinasi, kad romų vaikai iš Kirtimų taboro ruoštųsi mokyklai, jų tėvai mokytųsi amato. 2004-2008 m. LVF kartu su 7 partneriais vykdė Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL projektą “Romų integracijos į darbo rinką mechanizmo sukūrimas ir išbandymas”. Nuo 2010 m. birželio 1 d. organizacija World Childhood Foundation remia projekto “Kartu” vykdomas veiklas Romų visuomenės centre, o nuo 2012 m. sausio mėnesio – papildomai remia ir mokytojų paramą daliai romų vaikų Naujininkų ir Saulėtekio vidurinėse mokyklose. Nuo 2013 m. spalio kartu su Lietuvos moterų draugija ir VšĮ Romų visuomenės centras vykdo EEE NVO programos remiamą projektą „NVO tinklas romų bendruomenei įgalinti“. 

Lietuvos žmogaus teisių centras

Lietuvos žmogaus teisių centras (LŽTC) – beveik dvidešimt metų žmogaus teisių apsaugos ir švietimo srityje dirbanti nevyriausybinė organizacija. Nuo įsteigimo 1994 metais LŽTC telkė savo narių ir ekspertų pastangas įgyvendinant daugelį reikšmingų projektų žmogaus teisių apsaugos ir švietimo srityje.
Asmenų lygybės ir nediskriminavimo idėjos – pamatiniai Lietuvos žmogaus teisių centro filosofijos ir veiklos principai.

Nacionalinis socialinės integracijos institutas

Nacionalinis socialinės integracijos institutas – tai organizacija, kuri kuria ir taiko socialines inovacijas, padedančias daugialypėje visuomenėje integruotis žmonėms iš įvairių pažeidžiamų socialinių grupių.
Žmogui.lt išsiskiria kompleksiniu problemų sprendimo būdų taikymu, visuomenės pažeidžiamų grupių, jaunimo tiesioginiu įtraukimu į aktyvią veiklą.

Socialinio įdarbinimo agentūra „SOPA“

VšĮ „SOPA“ – socialinė įdarbinimo agentūra, padedanti žmonėms, turintiems mažiau galimybių, susirasti darbą ir išsilaikyti darbo vietose. Ieškančiuosius darbo konsultuoja, apmoko, parengia darbo rinkai; darbdaviams siūlo kandidatus į laisvas darbo ir praktikos vietas, mokymus.

Tautinių bendrijų namai

Tautinių bendrijų namai buvo įsteigti 1991-aisiais metais. Juose šiuo metu turi patalpas dvylika Lietuvos tautinių bendrijų visuomeninių organizacijų. Dar 40 tautinių bendrijų nevyriausybinių organizacijų registruota Tautinių bendrijų namuose. Tautinių bendrijų namai veikia kultūros, švietimo ir mokslo srityse ir teikia šių sričių paslaugas visuomenės nariams.

Caritas

Caritas – tai tarptautinė katalikiška organizacija, visame pasaulyje vykdanti humanitarinę veiklą ir padedanti vargstantiems, nepriklausomai nuo jų rasės, religijos, lyties ir tautybės. Caritas savo veikloje remiasi Katalikų bažnyčios socialiniu mokymu, akcentuojančiu žmogaus orumą.
Lietuvos Caritas – tai savanoriškas pagalbos artimui sambūris, kurio profesionalius koordinatorius remia ir išlaiko Bažnyčia. Organizacijos narių daugumą (95 proc.) sudaro savanoriai. Pagrindinė Lietuvos Caritas veikla – teikti socialines paslaugas.

Mipas

Migracijos informacijos ir bendradarbiavimo platforma.
Projekto tikslas – didinti migracijos ir trečiųjų šalių piliečių integracijos politikos vykdytojų ir kitų asmenų įvairovės valdymo žinias, tarpkultūrinę kompetenciją ir stiprinti įvairių suinteresuotų šalių bendradarbiavimo, koordinavimo ir ryšių palaikymo sistemą, skatinančią veiksmingesnę trečiųjų šalių piliečių integraciją.

Migrantų mokymo centras

Centras PLIUS

Konsultavimo ir informavimo centras Plius organizuoja nemokamas konsultacijas ir kursus:

  • lietuvių kalbos;
  • socialinių darbuotojų;
  • psichologų;
  • teisininkų;
  • migracijos specialistų;
  • Lietuvos istorijos ir kultūros specialistų. 

Projektas įgyvendinamas pagal Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2010 m. metinę programą.